International Trade

Companies activity / business is in large scale represented with wholesale trade on international markets. The largest share of wholesale is done on South-Eastern European markets and the markets of the EU. Products that are being supplied by EJMI International, Podnart, d.o.o., are most commonly used / supplied to companies in metal-processing industries.

 

Sales

 

Categories of the products, which are being supplied by EJMI International, Podnart, d.o.o.:

 

 • Chemicals and other chemical products
 • Lacquers and thinners
 • Metals and other metal products
 • Machinery and spare parts
 • Tools
 • Electro equipment
 • Oils and lubricants

 

Customers and partners

 

 • Mining companies
 • Steel companies
 • Electro industries
 • Oil companies
 • Chemical industries
 • Metal-processing industries
 • Trading companies
 • Special productions

 

 

 

 

 

Dejavnost podjetja je v veliki meri zastopana s trgovino na debelo na mednarodnih trgih, od tega z največjim deležem na trgih držav Jugovzhodne Evrope in EU. Proizvodi, ki jih dobavlja EJMI International, Podnart, d.o.o., so najpogosteje uporabljeni oz. dobavljeni podjetjem v kovinsko predelovalni industriji.

 

Prodaja

 

Kategorije izdelkov, ki jih podjetje EJMI International, Podnart, d.o.o., dobavlja:

 

 • Kemikalije in ostali kemični izdelki
 • Laki in razredčila
 • Kovine in kovinski izdelki
 • Stroji in rezervni deli
 • Orodja
 • Elektro oprema
 • Olja in maziva

 

Kupci in partnerji: 

 

 • Rudniki
 • Železarne
 • Elektrogospodarstva
 • Naftne družbe
 • Kemične industrije
 • Kovinsko-predelovalne industrije
 • Trgovska podjetja
 • Specialne proizvodnje