Politika kakovosti in Okoljska politika

 

POLITIKA KAKOVOSTI


Podjetje EJMI INTERNATIONAL, Podnart, d.o.o., je vzpostavilo politiko kakovosti, jo uporablja in vzdržuje v skladu z zahtevami ISO 9001.

Na kakovost procesov in doslednost dela, gledamo kot osnovo konkurenčnosti in uspešnosti na trgu pri vršenju svoje storitve.


Podjetje EJMI INTERNATIONAL, Podnart, d.o.o., se trudi, da vedno in popolnoma izpolnjuje zahteve in pričakovanja kupcev ter končnih potrošnikov, kot tudi drugih interesnih strank.


Politika kakovosti je vzpostavljena v skladu z osnovno dejavnostjo podjetja EJMI INTERNATIONAL, Podnart, d.o.o. in zajema:


·      Izpolnitev zahtev kupcev in končnih potrošnikov za dobavo izdelkov zahtevane kakovosti, v dogovorjenem roku ter ob pogojih;

·      Spoštovanje zakonskih predpisov in izpolnjevanje obveznosti do države;

·      Razvoj dolgoročnih in korektnih odnosov z dobavitelji in drugimi poslovnimi partnerji;

·      Zagotavljanje kontinuiranega tehnično-tehnološkega razvoja delovnih procesov;

·      Izpolnjevanje pričakovanj zainteresiranih strani;

·      Motiviranje zaposlenih, da aktivno sodelujejo v izboljševanju kakovosti delovnih procesov;

·      Skrb za varno in zdravo delovno okolje zaposlenih;

·      Obravnava relevantnih notranjih in zunanjih tveganj za poslovanje.


Politika kakovosti EJMI INTERNATIONAL, Podnart, d.o.o., predstavlja okvir za vzpostavitev in oceno ciljev kakovosti. Vodstvo podjetja bo periodično preverjalo učinkovitost svojega QMS-a in svoje cilje kakovosti, z namenom zagotavljanja njihove učinkovitosti in stalne uporabe.

Politiko in cilje kakovosti izvajamo s krepitvijo zavesti pri vseh zaposlenih v EJMI INTERNATIONAL, Podnart, d.o.o., s promoviranjem pozitivnega odnosa in odgovorne drže do delovnih procesov odgovornih oseb.

Vodstvo podjetja se zavezuje, da bo zagotovilo potrebne vire za uresničevanje sprejete politike in ciljev kakovosti.


Podnart, Januar 2020

Direktor
Edhem Masnic
univ.dipl.ing.kem.teh.

 


 

OKOLJSKA POLITIKA IN POLITIKA VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU


Vodstvo podjetja EJMI INTERNATIONAL, Podnart, d.o.o. in vsi zaposleni v podjetju, so odgovorni za nenehno izboljševanje Sistema varovanja okolja, v skladu z zahtevami standarda ISO 14001 ter varnosti in zdravja pri delu skladno z OHSAS 18001.


Naša politika in cilji so:


  • Spoštovati zakone in predpise s področja zaščite okolja;
  • Nenehno si prizadevati k nadgradnji dela s ciljem racionalne uporabe repromateriala, energije, ter ostalih sestavin v procesu;
  • Stremeti k zmanjšanju skupnega odpada kot tudi izločanje odpada, ki ga ni mogoče predelati na okolju prijazen način;
  • Stalno izboljševati učinek zaščite okolja;
  • Vršiti usposabljanja s področja zaščite okolja, da bi nenehno razvijali znanje in dvigali zavest o pomenu in pomembnosti ohranitve okolja;
  • Vzpostaviti učinkovito komunikacijo z vsemi zainteresiranimi stranmi in drugimi pomembnimi organizacijami s ciljem boljšega razumevanja informacij pomembnih za okolje;
  • Vplivati na naše dobavitelje in podizvajalce, da tudi oni ukrepajo v smeri zaščite okolja,
  • Našo politiko zaščite okolja omogočiti dostopno javnosti;
  • Pravočasno prepoznati potencialna tveganja za varnost in zdravje zaposlenih kot tudi okolje in jih ustrezno obravnavati.

 

Z dosego postavljenih ciljev nenehno izboljšujemo delovno učinkovitost in finančni potencial organizacije EJMI INTERNATIONAL, Podnart, d.o.o., kar je v interesu lastnikov, kot tudi vseh zaposlenih in širše skupnosti.

 

Podnart, Januar 2020

Direktor

                                                                                  Edhem Masnic

univ.dipl.ing.kem.teh.